در حال حاضر آقای دکتر علیرضا کاوند ریاست دانشکده علوم قرآنی تهران را بر عهده دارند.

ایشان از تاریخ 1400/6/27 با حکمی از سوی ریاست محترم دانشگاه به این سمت منصوب شدند.

    رایانامه: motarjem60@yahoo.com