معاونت آموزشی و پژوهشی دانشکده علوم قرآنی تهران آقای دکتر حمید حسن زاده می باشند.