دانشکده علوم و فنون قرآن تهران دارای سه گروه آموزشی و به شرح زیر می باشد:

 

1- گروه آموزشی علوم قرآن و حدیث ; مدیر گروه : جناب آقای دکتر عظیم عظیم پور

رزومه

 

 

 

 

 

 

2- گروه آموزشی تفسیر و معارف قرآن کریم ; مدیر گروه : سرکار خانم دکتر طاهره سادات طباطبایی امین

رزومه

 

 

 

 

 

3- گروه آموزشی  ادبیات و عمومی ; مدیر گروه : سرکار خانم دکتر فاطمه کاظم زاده

رزومه