ردیف نام و نام خانوادگی پست سازمانی
1 خانم جعفریان مسوول دبیرخانه، دفتر ریاست و روابط عمومی
2 آقای حقی کارشناس فناوری اطلاعات و ارتباطات
3 آقای میرزاخانی سرپرست معاونت توسعه و منابع
4 آقای نوروزیان کارپرداز
5 آقای عابد کارشناس دانشجویی و رابط حراست
6 آقای شادابی کارشناس فرهنگی
7 خانم ابطحی کارشناس خدمات آموزشی برادران
8 خانم جویا کارشناس خدمات آموزشی خواهران
9 آقای کردیوند کارشناس تحصیلات تکمیلی
10 خانم زینی وند کارشناس پژوهش
11 خانم شعبانی کارشناس کتابخانه
12 آقای محمدی حفاظت فیزیکی