ردیف

نام و نام خانوادگی

 عضو هیئت علمی

 گروه آموزشی

عکس

 1

دکتر زهره اخوان مقدم 

 رزومه

علوم قرآن و حدیث 

 2

 دکتر رضا امانی

 رزومه

 ادبیات عرب و عمومی

3 دکتر عباسعلی حسن پور مقدم رزومه ادبیات عرب و عمومی
4 دکتر حمید حسن زاده رزومه علوم قرآن و حدیث
5 دکتر طاهره سادات طباطبایی رزومه گروه تفسیر
6 دکتر محمد فراهانی رزومه گروه تفسیر
7 دکتر فاطمه کاظم زاده رزومه ادبیات عرب و عمومی

8 دکتر علی محمدی رزومه گروه تفسیر