نام نام خانوادگی: حمید حسن زاده اصفهانی

    سمت: عضو هیأت علمی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم

مرتبه علمی: استادیار دانشکده علوم قرآنی تهران

دکتری  علوم و حدیث دانشگاه تهران

رایانامه: h.hasnzadeh 43 @gmail.com