فرم انتقال دائم بدون تغییر رشته در دانشکده های علوم قرآنی

/uploads/13/2022/Sep/21/entegal.pdf

فرم انتقال دائم با تغییر رشته در دانشکده های علوم قرآنی

/uploads/13/2022/Sep/21/entegal3.pdf

فرم تقاضای انتقال دائم توام با تغییر رشته به سایر دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی کشور

/uploads/13/2022/Sep/21/entegal5.pdf