ردیف

نام و نام خانوادگی

توضیحات

1

آقای جعفر رضایی

1373-1368

2

دکتر سید حسین امیدیانی(سرپرست)

1374-1373

3

مرحوم کاظم نوروزی

1379-1374

4

دکتر امراله گیوی

1385-1379

5

نصراله چمران(سرپرست)

1386-1385

6

دکتر محمد حسین سعیدیان

1387-1386

7

دکتر کریم پارچه باف دولتی

1390-1387

8

عظیم عظیم پور مقدم

1392-1390

9

دکتر علی غضنفری

1397-1392

10

مرحوم دکتر علی محمدی آشنانی

1400-1397

11

دکتر علیرضا کاوند

ادامه دارد-1400

  • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.