*در بخش قرآنی:

نفرات برتر المپیاد سال 1391 نتایج بخش شفاهی برادران

در رشته حفظ 5 جزء دانشجویان:

آقای احمد برزگر نفر اول

در رشته حفظ 10 جزء دانشجویان:

آقای حسین مناحی زاده نفر دوم

در رشته حفظ کل دانشجویان:

آقای محمد بابایی  نفر دوم

آقای مهدی محمدی  نفر سوم

در رشته ترتیل دانشجویان:

آقای سید مهدی حسینی نفر دوم

در رشته قرائت دانشجویان:

آقای حمید رضا رحمانی نفر اول

گروه کارمندان:

در رشته حفظ 25 سوره:

آقای حمید حیدری نفر اول

در رشته ترتیل

آقای سید مهدی قادری نفر دوم

*اسامی منتخبین دومین المپیاد قرآنی دانشکده های علوم قرآنی کشور

دانشجویان خواهر

رشته حفظ 5 جز

خانم منصوره ساتر نفر دوم

رشته حفظ 20 جزء

خانم فاطمه لک زایی نفر دوم

خانم زهرا ابوترابی نفر سوم

رشته حفظ کل

خانم زهرا چراغچی نفر اول

خانم سعیده الوان نفر سوم

رشته ترتیل

خانم رقیه حسن لو نفر دوم

اساتید خواهر

رشته ترتیل

خانم الهام کوهستانی نفر دوم

بخش کتبی:

خانم رقیه شمسی فرد سیره معصومین  نفر دوم

خانم زهرا سیدی عسگرآباد مفاهیم قرآنی نفر اول

خانم آرزو تجری قرآن شناسی نفر دوم

*نفرات برگزیده دومین المپیاد قرآن و حدیث دانشگاه

آقای مهدی موسلی نفر سوم

*رتبه های برتر بخش آزمون های کتبی چهارمین المپیاد قرآن و عترت دانشگاه

آشنایی با احایث و ادعیه (کتاب گزیده اصول کافی)

خانم لاله خوشدونی فراهانی رتبه دوم

*بیست و چهارمین المپیاد علمی دانشجویی کشور در رشته الهیات و معارف اسلامی

خانم محدثه نظامی خیرآبادی رتبه سوم

آقای محسن خاتمی رتبه دهم

*بیست و ششمین المپیاد علمی دانشجویی کشور در رشته الهیات و معارف اسلامی

خانم فاطمه حقیقت از دانشکده علوم قرآنی  تهران  رتبه شانزدهم

*برخی از پذیرفته شدگان دانش آموخته دانشکده تهران، در مقطع تخصصی دکتری دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی

*خانم کبری حیدری سورشجانی دانش آموخته سال 1391 مقطع کارشناسی رشته علوم قرآن وحدیث، پذیرفته شده مقطع دکتری دوره روزانه سال 1397 دانشگاه اراک

*خانم خدیجه فریادرس دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد  سال 1395، دکتری رشته الهیات و معارف اسلامی – علوم قرآن و حدیث سال 1397 دانشگاه اراک

*خانم نفیسه تن پوشان دانش آموخته سال 1395 مقطع کارشناسی ارشد، پذیرفته شده دوره دکتری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات سال 1397

*خانم زهرا منتشلو دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم قرآنی- تفسیر قرآن مجید سال 1396، پذیرفته شده دوره دکتری رشته علوم قرآن و حدیث دانشکده اصول دین سال 1397

*خانم فاطمه عابدینی دانش آموخته مقطع کارشناسی سال 1396، پذیرفته شده دوره دکتری روزانه رشته علوم قرآن و حدیث دانشگاه تربیت مدرس سال 1397

*آقای محمد مهدی خلیلی ثمرین دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد سال 1397، پذیرفته شده دکتری رشته علوم قرآن و حدیث دانشگاه آزاد واحد یادگار امام خمینی(ره) شهرری سال 1397

*خانم سهیلا چنگیزی دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم قرآنی سال 1394، پذیرفته شده دکتری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات سال 1397

*آقای مجید صداقت دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد، پذیرفته شده دوره دکتری دانشگاه مذاهب اسلامی سال 1397

*خانم زهرا شاهمیرزالو دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد، پذیرفته شده دوره دکتری دانشگاه مذاهب اسلامی سال 1397

*آقای امیرحسین عامی مطلق دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد، پذیرفته شده دوره دکتری دانشگاه مذاهب سال 1397

*آقای محمد مهدی خیبر دانش آموخته سال 1393 مقطع کارشناسی ارشد، پذیرفته شده مقطع دکتری دانشگاه میبد

*آقای یاسر ملکی دانش آموخته سال 1382 مقطع کارشناسی رشته تربیت معلم قرآن مجید، پذیرفته شده مقطع دکتری روزانه دانشگاه میبد سال 1398

*آقای عبدالخالق سعیدی ابواسحاقی دانش آموخته مقطع کارشناسی رشته علوم قرآنی سال 1380، پذیرفته شده دوره دکتری نوبت دوم دانشگاه میبد سال 1398

*خانم زینب رنجبر همقاوندی دانش آموخته مقطع کارشناسی رشته علوم قرآنی سال 1389، پذیرفته شده دوره دکتری نوبت دوم دانشگاه میبد سال 1398

*آقای مرتضی مقنیان دانش آموخته دکتری دانشگاه آزاد اسلامی

*آقای مهدی آقچه لی دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم قرآنی – علوم قرآن مجید سال 1395، پذیرفته شده دوره دکتری دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان

*خانم زهره نشاط دوست زنجانی دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم قرآنی سال 1390، پذیرفته شده دوره دکتری نوبت دوم دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران

*خانم شهناز عابدینی دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم قرآنی سال 1388، پذیرفته شده دوره دکتری رشته علوم قرآن وحدیث دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان- خوراسگان سال 1398

*خانم ندا هراتی اردستانی دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم قرآنی سال 1397، پذیرفته شده دوره دکتری رشته علوم قرآن و حدیث دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب سال 1399

*آقای خضر پاک نیت دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد سال 1394، پذیرفته شده دوره دکتری دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران سال 1399

*خانم سمانه هزارخوانی دانش آموخته مقطع کارشناسی رشته تفسیر قرآن مجید، پذیرفته شده دوره دکتری دانشگاه مذاهب اسلامی سال 1400

*آقای مهدی محمدی دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد رشته تفسیر قرآن مجید، پذیرفته شده دوره دکتری نوبت روزانه رشته مدیریت دولتی سال 1400

*آقای فریدون رضایی دانش آموخته مقطع کارشناسی سال 1398، پذیرفته شده دوره دکتری دانشگاه اراک

*آقای باب اله محمدی دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم قرآنی، پذیرفته شده دوره دکتری رشته تفسیر تطبیقی دانشگاه قم سال 1396

*آقای سید محمد ذوقی دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم قرآنی، پذیرفته شده دوره دکتری رشته شیعه شناسی دانشگاه ادیان و مذاهب اسلامی

*آقای حسین مناحی زاده دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد سال 1392، پذیرفته شده دوره دکتری نوبت دوم دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران

*آقای امیر حسین حیدری پذیرفته شده دوره دکتری رشته علوم قرآن و حدیث دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب سال 1399

*آقای علی شاد دانش آموخته دوره کارشناسی رشته تربیت معلم قرآن کریم، پذیرفته شده دوره دکتری رشته فلسفه تطبیقی دانشگاه قم

*آقای دکتر مهدی عبداللهی پور دانش آموخته مقطع کارشناسی رشته تربیت معلم قرآن سال 1383، پذیرفته شده دوره دکتری رشته علوم قرآن و حدیث دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران سال 1390

* آقای ابوطالب مختاری هاشم آباد دانش آموخته مقطع کارشناسی رشته علوم قرآنی سال 1381، پذیرفته شده دوره دکتری الهیات و معارف اسلامی گرایش علوم قرآن و حدیث و در حال حاضر عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد پردیس می باشند.

*آقای مهدی حیاتی دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم قرآنی سال  1389پذیرفته شده دوره دکتری رشته علوم قرآن و حدیث دانشگاه شهید اهواز چمران

*خانم فاطمه قندالی دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم قرآنی سال 1393، پذیرفته شده دوره دکتری نوبت دوم دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران

*خانم سعیده الوان دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم قرآنی سال 1393، پذیرفته شده دوره دکتری دانشکده الهیات و معارف اسلامی داشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز سال 1395

*آقای رضا جعفری دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم قرآنی سال 1388، پذیرفته شده دوره دکتری دانشگاه پیام نور مرکز تهران جنوب رشته علوم و معارف نهج البلاغه

*آقای محمد رحیم دیو دل دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم قرآنی سال1389، پذیرفته شده دوره دکتری دانشگاه یزد رشته تفسیر تطبیقی سال 1390

*آقای اصغر علیزداه دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم قرآنی سال1388، پذیرفته شده دوره دکتری رشته علوم قرآن و حدیث دانشکده قرآن و حدیث سال 1392

*آقای سید حسین سیدی مفرد دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم قرآنی سال1390، پذیرفته شده دوره دکتری رشته علوم قرآن و حدیث دانشکده قرآن و حدیث سال 1392

*آقای علیرضا لک زایی دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم قرآنی، پذیرفته شده دوره دکتری رشته علوم قرآن و حدیث دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد سال 1393

*آقای حسن اکبرنژاد دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم قرآنی سال 1390، پذیرفته شده دوره دکتری دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی سال 1392

پژوهشگران برتر در جشنواره پژوهش دانشگاه، در سال تحصیلی1395-1396

دکتر زهره اخوان مقدم دانشیار پژوهشگر برتر دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم

دکتر علی غضنفری استادیار دانشگاه پژوهشگر برتر دانشکده علوم قرآنی تهران

خانم خدیجه فریادرس دانشجوی پژوهشگر برتر

خانم خدیجه مسرور پایان نامه برتر دانشکده

پژوهشگر برتر در جشنواره پژوهش دانشگاه، در سال تحصیلی 1397

دکتر طاهره سادات طباطبایی امین استادیار دانشکده پژوهشگر برتر دانشکده

دکتر رضا امانی دانشیار دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم، برترین استاد راهنمای پایان نامه دانشکده ها

دانشجو آقای محسن خاتمی برترین پژوهشگر دانشکده مقطع کارشناسی ارشد

خانم لیلی خانی اوشانی پایان نامه برتر مقطع کارشناسی ارشد

دکتر علی حسن نیا برترین استاد مدعو پژوهشگر دانشکده ها

کارکنان برتر دانشکده تهران

 

خانم فاطمه شعبانی فردویی کارشناس کتابخانه

کارشناس برتر کتابدار سال 1393

خانم مریم جعفریان مسئول روابط عمومی، دبیرخانه و دفتر ریاست

رتبه دوم دبیرخانه برتر دانشکده های علوم قرآنی سال 1396

کارمند نمونه در ارزیابی عملکرد کارکنان دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم سال 1396

کارشناس برتر روابط عمومی دانشکده های علوم قرآنی سال 1397

خانم روزیتا جویا کارشناس آموزش خواهران

کارشناس برتر آموزشی سال 1392

آقای فیروز عابد کارشناس امور دانشجویی

کارشناس نمونه در ارزیابی عملکرد دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم سال 1396

خانم دکتر خدیجه زینی وند کارشناس پژوهش

نفر دوم کارشناس دانشجویی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم سال 1389

حضور فعال در همایش ها و نمایشگاه ها

*همکاری با دفتر مرکزی دانشگاه و مدیریت غرفه دانشگاه در سه دوره از نمایشگاه بین المللی قرآن کریم در ماه مبارک رمضان

*همکاری با دفتر مرکزی دانشگاه و مدیریت غرفه دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم در نمایشگاه دستاوردهای وقف سال 1400

*برگزاری همایش ملی"جهان شمولی آموزه های قرآنی و روایی در دنیای معاصر" در آذرماه 1396 در دانشکده علوم قرآنی تهران

معرفی بخشی از افتخارات کسب شده اساتید محترم هیات علمی:

دکتر علیرضا کاوند ریاست دانشکده

رتبه اول مسابقات ترتیل کارکنان در سطح دانشکده قم و راه یابی به مرحله دانشگاه در سال ۱۳۹۶

رتبه اول اذان کارکنان دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم- پنجمین المپیاد قران و عترت دانشگاه معاونت قرآن و عترت- رشته اذان کارکنان، معاونت قرآن و عترت در سال ۱۳۹۴

شرکت در مسابقه اذان و ترتیل کارکنان دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم- چهارمین المپیاد قران و عترت دانشگاه معاونت قرآن و عترت، رشته اذان و ترتیل معاونت قرآن و عترت در سال ۱۳۹۳

انتخاب کتاب امی بودن پیامبر اکرم (ص) در منابع تفسیری و حدیثی و نقد دیدگاه خاورشناسان به عنوان برگزیده جشنواره هفته پژوهش در دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم در سال ۱۳۹۲

تشکر وی‍ژه سازمان اوقاف و امور خیریه به عنوان مسوول کارگروه مدعوین همایش بین المللی پژ‍وهشهای قرآنی مسابقات بین المللی قرآن کریم توسط سازمان اوقاف و امور خیریه در سال ۱۳۹۲

انتخاب به عنوان مدیر امور پژوهشی برتر دانشگاه(دانشکده ملایر) در جشنواره هفته پژوهش ملی در سال ۱۳۹۰

تقدیر از پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع گستره دینی شک از منظر قرآن؛ نوشته محمد شهبازی سلطانی به راهنمایی بنده در نمایشگاه بین المللی قرآن کریم در نهمین جشنواره معرفی پایان نامه‌های برتر قرآنی دانشجویی بین المللی در سال ۱۳۸۹

انتخاب به عنوان مدیر امور پژوهشی برتر دانشگاه(دانشکده ملایر) و برگزیده جشنواره هفته پژوهش ملی در سال ۱۳۸۹

لوح تقدیر برای کتاب دردانه دلداده در سومین دوره انتخاب کتاب سال لرستان توسط اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان لرستان در سال ۱۳۸۸

نویسنده مورد تقدیر؛ به خاطر تالیف کتاب پیامبر امی در پانزدهمین دوره سراسری هفته کتاب اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان بروجرد در سال ۱۳۸۶

نویسنده مورد تقدیر؛ پایان نامه کارشناسی ارشد پیامبر امی و پاسخ به شبهات، علیرضا کاوند بخش ویژه پیامبر اعظم (ص) در مقطع کارشناسی ارشد در یازدهمین دوره انتخاب پایان نامه های برتر دانشجویی، برگزار شده از طرف جهاد دانشگاهی در تهران در سال ۱۳۸۶

نویسنده مورد تقدیر؛ کتاب تالیفی با عنوان «پیامبر امی، بررسی مساله خواندن و نوشتن پیامبر(ص) پیش از بعثت و پس از آن و پاسخ به شبهات» بخش دانشگاهی پانزدهمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم در تهران در سال ۱۳۸۶

نویسنده مورد تقدیر؛ به خاطر تالیف کتاب : پیامبر امی پانزدهمین دوره سراسری هفته کتاب اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان بروجرد در سال ۱۳۸۶

رتبه برتر مسابقات فرهنگی مراسم ارتحال امام (ره) سال 1384 به عنوان شرکت کننده در مسابقه در مراسم ارتحال امام (ره) در سال ۱۳۸۴

سرکار خانم دکتر زهره اخوان مقدم دانشیار دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم

رتبة اول کنکور سراسری مقطع کارشناسی ارشد سال 1379

رتبة اول در هر دو مرحلة پنجمین المپیاد علمی-دانشجوئی کشور در سال 1379

کسب مدال طلای المپیاد.

برگزیدة نخبگان کشوری به عنوان" نخبگان ربع قرن آزادی" در سال1380 توسط نهاد رهبری در دانشگاه ها

برگزیدة نمایشگاه قرآن تهران به عنوان پایان نامة برتر کشوری در مقطع کارشناسی ارشد در سال 1380

برگزیدة دانشگاه امام صادق به عنوان رتبه اول مقطع دکتری، و نیز دانشگاه آزاد به عنوان دانشجوی ممتاز دوره

 برگزیده به عنوان بانوان قرآن پژوه و فعال در عرصه قرآن کریم در  بیست و هشتمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم

رتبه اول پایان نامه کشوری در مقطع دکتری در سال 1392

انتخاب به عنوان پژوهشگر نمونه در سال 1392 و نیز پژوهشگر نمونه از سوی دانشگاه علوم و معارف قرآن در سال 1391

برگزیده کتاب آیه تطهیر در آینه شعر عرب در «قلم زرین»

برگزیده کتاب «نقد آراء ابن تیمیه در آیات ولایت» به عنوان کتاب برتر در جشنواره غدیر

نامزد نویسنده کتاب سال، در سال 94 با عنوان از دریا به آسمان

رتبه اول در همایش بانوان قرآن پژوه در 13 اسفند 1394(همایش در برج میلاد) به عنوان استاد، محقق، و پژوهشگر قرآنی برتر.

انتخاب به عنوان رتبه اول پژوهشگر در دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم در دو سال

سر کار خانم دکتر طاهره سادات طباطبایی امین استادیار

معرفی درهمایش تجلیل از بانوان قرآنی، به عنوان بانوی نمونه فعال قرآنی، سی­امین دوره مسابقات بین­المللی قرآن کریم، سازمان اوقاف، دریافت تندیس وجایزه ولوح تقدیر، 1392

پایان نامه برتر جشنواره حلی، معناشناسی ظهور در آیات و روایات تفسیری، طلبه سطح3 رشته تفسیر وعلوم قرآن، به راهنمایی دکتر طاهره سادات طباطبایی امین(1396)

معرفی به عنوان استاد پژوهشگر برتر دانشکده علوم قرآنی تهران، آذر97

حجت الاسلام والمسلمین آقای دکتر علی محمدی آشنانی استادیار

دریافت نشان علمی شیخ بهایی. یازدهمین دوره انتخاب پایان نامه سال دانشجویی کشور در مقطع دکتری ، 1385

پژوهشگر برتر  اعضای هیئت علمی دانشکده های علوم قرآن سراسر کشور، 1387

رتبه اول پژوهشگر اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم و معارف قرآن، 1390 و 1391

پژوهشگر برتر اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم و معارف قرآن، 1391 و 1392

جشنواره پژوهش نهج البلاغه ویژه استادان، مقاله برگزیده و چاپ چکیده مقاله پژوهش ویژه استادان ، 1374

دکتر علی غضنفری استادیار دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم

حجت الاسلام والمسلمین آقای دکتر علی غضنفری استادیار

اخذ جایزه و لوح تقدیر از مدیر کل دفتر انتشارات کمک آموزشی وزارت آموزش و پرورش به جهت نگارش کتاب بیان روان در علوم قرآن و انتخاب کتاب به عنوان کتاب کمک آموزشی دوره دبیرستان در سال 1383

معرفی به عنوان پژوهشگر برتر در بین اعضای هیأت علمی دانشکده های کشور در سال 1387

اخذ لوح تقدیر به عنوان رتبه اول مدیر پژوهشی برتر دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم در سال 1390

اخذ لوح تقدیر به عنوان رتبه دوم استاد برتر پژوهشگر دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم در سال 1390

نرم افزار روشنای دل، حاوی تألیفات، مقالات و سخنرانی ها، توسط مرکز کامپیوتری علوم اسلامی (نور)

در پایان این نکته حائز اهمیت است که:

این دانشکده دارای 9 عضو محترم هیات علمی و ازحضور دو دانشیار محترم برخوردار می باشد.

*آقای دکتر رضا امانی دانشیار دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم

*سرکار خانم دکتر زهره اخوان مقدم دانشیار دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم

 

 

              تهیه و تنظیم: روابط عمومی دانشکده علوم قرآنی تهران بهمن 1400